China Campus Network 马来西亚办事处
China Campus Network 马来西亚办事处

China Campus Network Malaysia

China Campus Network 马来西亚办事处

学生服务

保安
校车服务
课外活动
心理咨商与辅导
生涯咨商与辅导
实习安置服务
升学安置服务
就业安置服务